Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Artikkel 1 - Definisjoner
I disse vilkårene mener vi med:

1. Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og / eller tjenester på avstand til forbrukerne;
2. Forbruker: den fysiske personen hvis handling ikke er i løpet av et yrke eller en virksomhet og som inngår en avstandskontrakt med den næringsdrivende;
3. Avtale om avstand: Avstandskontrakt: en kontrakt hvor det utelukkende benyttes en eller flere teknikker for avstandskommunikasjon innenfor rammen av et system organisert av den næringsdrivende for fjernsalg av produkter og / eller tjenester, til og med øyeblikket at kontrakten er inngått;
4. Teknikk for avstandskommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå en kontrakt, uten at forbruker og næringsdrivende er på samme sted samtidig.
5. Angreperiode: perioden forbrukeren kan benytte seg av angreretten til;
6. Angrerett: muligheten for forbrukeren å frafalle avtalen innen tilbaketrekningsperioden;
7. Dag: kalenderdag;
8. Transaksjon med lengre varighet: en avstandskontrakt som er relatert til en serie produkter og / eller tjenester, der forpliktelsen til å levere og / eller kjøpe er spredt over en periode;
9. Holdbart medium: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller forhandleren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som letter fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.

Artikkel 2 - Firmaets identitet
Navnhandler: Wallbox Discounter

Registrert adresse: Herinckhavestraat 5, 7557 JJ Hengelo

Telefonnummer: 0031 (0) 74700 2114

E-post: [email protected]

Handelsnummer: 77330889

MVA-identifikasjonsnummer: NL860973475B01

 

Artikkel 3 - Anvendbarhet
1) Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra en nærings-drivende og for hver avstandskontrakt som blir realisert mellom en nærings-drivende og en forbruker.

2) Før inngåelsen av en avstandskontrakt, vil teksten til disse generelle vilkårene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rime-lig mulig, vil den næringsdrivende, før avtalen inngås, indikere at de ge-nerelle vilkårene er tilgjengelige for inspeksjon hos den næringsdrivende og at de vil bli sendt gratis til forbrukeren, så raskt som mulig , på for-brukerens forespørsel.

3) Hvis avtalen inngås elektronisk, vil forbrukeren, i motsetning til for-rige avsnitt, og før avtalen inngås, få teksten til disse generelle vilkårene elektronisk, på en slik måte at forbrukeren kan enkelt lagre dem på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil den nærings-drivende før de inngår avstandskontrakten angi hvor de generelle vilkårene kan inspiseres elektronisk, og at de på hans anmodning vil bli sendt til forbrukeren gratis, enten elektronisk eller i noen andre vei.

4) I tilfeller der spesifikke produkt- eller tjenestrelaterte vilkår gjel-der i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder andre og tredje ledd analogt, og forbrukeren kan alltid påberope seg den gjeldende tilstanden som er mest gunstig for ham i tilfelle av inkompatible generelle vilkår.


Artikkel 4 - Tilbudet
1. Hvis et tilbud er underlagt en begrenset gyldighetsperiode eller blir gjort underlagt vilkår, vil dette bli eksplisitt nevnt i tilbudet.

2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og / eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan foreta en skikkelig vurdering av tilbudet. Hvis den næringsdrivende bruker illustrasjoner, vil disse være en reell representas-jon av produktene og / eller tjenestene som tilbys. Den næringsdrivende er ikke bundet av åpenbare feil eller feil i tilbudet.

3. Hvert tilbud vil inneholde slik informasjon som gjør det klart for for-brukeren hvilke rettigheter og plikter det er å akseptere tilbudet. Dette inkluderer spesielt;
• prisen, inkludert avgifter
• eventuelle leveringskostnader;
• måten kontrakten skal inngås på og hvilke handlinger dette vil kreve;
• om angreretten gjelder;
• metoden for betaling, levering og gjennomføring av kontrakten;
• perioden for å akseptere tilbudet eller perioden som den næringsdrivende garante-rer prisen for;
• størrelsen på taksten for fjernkommunikasjon, hvis kostnadene ved å bruke teknik-ken for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn den van-lige basis-tariffen for den valgte kommunikasjonsteknikken;
• hvis en kontrakt er inngitt etter at den er inngått, og i så fall måten forbrukeren får tilgang til måten forbrukeren kan få informasjon om dataene han har gitt i løpet av kontrakten, samt måten han kan rette på disse før kontrakten inngås;
• språkene, i tillegg til nederlandsk, kan kontrakten inngås;
• atferdskodene som den næringsdrivende er underlagt og måten forbrukeren kan konsultere disse atferdskodene elektronisk på;
• og minste varighet av avstandskontrakten, i tilfelle en kontrakt som innebærer kontinuerlig eller periodisk levering av produkter eller tjenester.

Artikkel 5 - Kontrakten
1. Kontrakten vil bli inngått, med forbehold for det som er angitt i nr. 4, i det øyeblikket forbrukeren godtar tilbudet og vilkårene som er fastsatt derved er oppfylt.

2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottakelsen av aksept av tilbudet elektronisk. Forbrukeren kan oppløse kontrakten så lenge denne aksepten ikke er bekreftet av den næringsdrivende.

3. Hvis kontrakten inngås elektronisk, vil den næringsdrivende ta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data, og han vil sikre et trygt webmiljø. Hvis forbrukeren er i stand til å betale elektronisk, vil den næringsdrivende ta passende sikkerhetstiltak.

4. Den næringsdrivende kan innhente informasjon - innenfor lovpålagte rammer - om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om fakta og faktorer som er viktige for den ansvarlige inngåelsen av avtalen. Hvis den undersøkelsen gir den næringsdrivende tilstrekkelig grunn til å nekte å inngå kontrakten, har han en rett, støttet av grunner, til å avvise en ordre eller søknad eller å binde implementeringen av den til spesielle betingelser.

5. Sammen med produktet eller tjenesten vil den næringsdrivende sende informasjonen til forbrukeren skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på et tilgjengelig holdbart medium:

en. kontoradressen til den næringsdrivendes forretningssted der forbrukeren kan klage;

b. vilkårene der forbrukeren kan benytte seg av angreretten og metoden for det, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;

c. informasjon om garantier og eksisterende kundeservice;

d. dataene som er inkludert i artikkel 4, avsnitt 3 i disse vilkårene, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt forbrukeren disse før kontrakten inngås;
e. kravene for å si opp kontrakten, hvis kontraktens varighet overstiger ett år eller er ubestemt.

6. Ved en utvidet varighetskontrakt gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare den første leveransen.

Artikkel 6 - Angrerett

Ved levering av produkter
1. Ved kjøp av produkter har en forbruker muligheten til å oppløse kontrakten uten å oppgi grunner i løpet av fjorten dager. Denne perioden begynner dagen etter at produktet ble mottatt av forbrukeren eller en tidligere representant utpekt av forbrukeren og kunngjort for forhandleren. Produktet må mottas av den næringsdrivende innen 14 dager, fra den dagen forbrukeren forbrukeren kunngjorde å ville avslutte kontrakten.

2. I løpet av denne perioden vil forbrukeren behandle produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet så langt det er nødvendig for å kunne vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han ønsker å utøve sin angrerett, vil han returnere produktet til forhandleren, med alle tilknyttede komponenter, og - så langt dette er rimelig mulig - i original tilstand og emballasje, i samsvar med det rimelige og klare instruksjonene som ble gitt av den næringsdrivende.

Ved levering av tjenester
3. Når tjenester leveres, har en forbruker muligheten til å oppløse kontrakten, uten å oppgi begrunnelse, i løpet av minst fjorten dager, med start den dagen kontrakten ble inngått.

4. For å gjøre bruk av sin angrerett, vil forbrukeren handle i samsvar med de rimelige og klare instruksjonene som den næringsdrivende ga da tilbudet ble gitt og / eller senest ved levering.

Artikkel 7 - Kostnader i tilfelle uttak
1. Hvis en forbruker benytter seg av sin angrerett, skal han være ansvarlig for maksimalt kostnadene ved retur av varene.

2. Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil den næringsdrivende tilbakebetale denne summen så raskt som mulig, men senest innen 14 dager etter at varen ble returnert.

Artikkel 8 - Utelukkelse fra angrerett
1. Den næringsdrivende kan forhindre at forbrukeren har angrerett så langt det er foreskrevet i
avsnitt 2 og 3 i denne artikkelen. Utelukkelsen av angreretten er bare gyldig hvis den næringsdrivende tydelig uttalte dette når han kom med tilbudet, eller i det minste i god tid før kontraktsinngåelse.

2. Utelukkelse fra angreretten er bare mulig for produkter:

a) som er opprettet av den næringsdrivende i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;

b) som tydeligvis er av personlig karakter;

c) som ikke kan returneres på grunn av sin art;

d) som raskt forfaller eller blir foreldet;

e) hvis pris er utsatt for svingninger i finansmarkedet som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse over;

f) for individuelle aviser og magasiner;

g) for lyd- og videoopptak og programvare der forbrukeren har brutt forseglingen.

3. Utelukkelse fra angreretten er bare mulig for tjenester:

a) knyttet til overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en gitt dato eller i løpet av en gitt periode,

b) levering som startet, med eksplisitt samtykke fra forbrukeren, før tilbaketrekningsperioden var utløpt;

c) knyttet til spill og lotterier.

Artikkel 9 - Prisen
1. I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, er prisene på produktene og / eller tjenestene
tilbudt vil ikke bli forhøyet, bortsett fra prisendringer i merverdiavgiftssatser.
2. I motsetning til forrige avsnitt kan den næringsdrivende tilby produkter eller tjenester til variable priser, i tilfeller der disse prisene er utsatt for svingninger i det finansielle markedet som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse over. Tilbudet må referere til denne lenken med svingninger og det faktum at de nevnte prisene er anbefalte priser.
3. Prisøkninger innen 3 måneder etter at kontrakten ble inngått er kun tillatt hvis de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser.
4. Prisøkninger mer enn 3 måneder etter at kontrakten ble inngått er kun tillatt hvis den næringsdrivende fastsatte så mye og:

a) de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser; eller

b) forbrukeren har fullmakt til å si opp kontrakten den dagen prisøkningen trer i kraft.

5. Prisene oppgitt i tilbud av produkter eller tjenester inkluderer moms.

Artikkel 10 - Overensstemmelse og garanti
1. Den næringsdrivende garanterer at produktene og / eller tjenestene oppfyller kontrakten, spesifikasjonene
angitt i tilbudet, de rimelige kravene til pålitelighet og / eller brukbarhet og lovbestemmelsene og / eller myndighetsbestemmelsene som eksisterte på datoen kontraktsinngåelse. Hvis det er avtalt, garanterer forhandleren også at produktet er egnet for annet enn normal betegnelse.

2. En garantiordning som tilbys av den næringsdrivende, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og hevder at en forbruker, som et resultat av kontrakten, kan håndheve overfor den næringsdrivende.

Artikkel 11 - Forsyning og implementering
1. Den næringsdrivende vil ta størst mulig varsomhet når han mottar og implementerer ordrer på produkter og når han vurderer søknader om levering av tjenester.

2. Leveringsstedet anses å være adressen som forbrukeren gjør kjent for selskapet.

3. Tatt i betraktning det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet gjennomføre aksepterte ordrer med effektiv ekspedisjon, dog senest innen 30 dager, med mindre en lengre leveringsperiode er avtalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis leveransen ikke kan gjennomføres, eller bare delvis, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble plassert. I dette tilfellet har forbrukeren en rett til å oppløse kontrakten gratis og en rett til mulige skader.

4. I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil den næringsdrivende tilbakebetale forbrukeren det betalte beløpet så raskt som mulig, dog senest innen 8 dager etter oppløsningen.

5. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil den næringsdrivende prøve å levere en erstatningsartikkel. Det faktum at det leveres en erstatningsartikkel vil være tydelig og forståelig, senest ved levering. Angreretten kan ikke utelukkes når det gjelder erstatningsartikler. Kostnadene for returforsendelser blir belastet den næringsdrivende.

6. Risikoen for skade og / eller tap av produkter hviler på den næringsdrivende frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som tidligere er utpekt av forbrukeren og kunngjort for forhandleren, med mindre dette er uttrykkelig avtalt annet.

Artikkel 12 - Transaksjoner med lengre varighet: varighet, avslutning og forlengelse
Avslutning

1. Forbrukeren har til enhver tid rett til å si opp en åpen kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, underlagt de avtalte oppsigelsesregler og en varselperiode som ikke overstiger en måned .

2. Forbrukeren har til enhver tid rett til å si opp en tidsbegrenset kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester på slutten av tidsbegrensningen, underlagt de avtalte oppsigelsesregler og en periode varsel som ikke overstiger en måned.

3. Når det gjelder kontrakter som beskrevet i de to første avsnittene, kan forbrukeren:
- avslutte dem til enhver tid og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
- avslutte dem på samme måte som det de ble konkludert med;
- si dem alltid opp med samme varsel som den som er foreskrevet for den næringsdrivende.

Forlengelse

1. En tidsbegrenset kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, kan ikke automatisk forlenges eller fornyes i en bestemt periode.

2. Med avvik fra det som er angitt i forrige avsnitt, kan en tidsbegrenset kontrakt som er inngått for vanlig levering av dags- eller ukeaviser eller tidsskrifter automatisk forlenges til en tidsbegrenset periode som ikke overstiger tre måneder, hvis forbrukeren har frihet til å si opp denne forlengede kontrakten mot slutten av forlengelsen, med en varsel som ikke overstiger en måned.

3. En tidsbegrenset kontrakt som er inngått for regelmessig levering av produkter eller tjenester kan bare automatisk forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid har rett til å si opp, med en varsel som ikke overstige en måned, og når det gjelder en kontrakt om å levere daglige eller ukentlige aviser eller magasiner regelmessig, men mindre enn en gang per måned, en periode som ikke overstiger tre måneder.

4. En tidsbegrenset kontrakt for regelmessig levering, som introduksjon, av dagsaviser og ukeblader (prøveabonnement eller introduksjonsabonnement) vil ikke automatisk forlenges og vil automatisk avsluttes ved slutten av prøveperioden eller introduksjonsperioden.

Varighet

1. Hvis kontraktens tidsbegrensning overstiger ett år, har forbrukeren etter ett år til enhver tid rett til å si opp, med en oppsigelsestid som ikke overstiger en måned, med mindre rimelighet og rettferdighet tilsier at for tidlig opphør av kontrakten ville være uakseptabel.

Artikkel 13 - Betaling
1. Så langt ingen annen dato er avtalt, skal beløp som skal betales av forbrukeren betales innen 14 dager etter begynnelsen av tilbaketrekningsperioden som fastsatt i artikkel 6 nr. 1. I tilfelle en kontrakt om å yte en tjeneste denne 14 dagene starter i det øyeblikket forbrukeren mottar handelsmannens bekreftelse av kontrakten.

2. Når du selger produkter til forbrukere, kan de generelle vilkårene aldri fastsette en forskuddsbetaling på mer enn 50%. Når forskuddsbetaling er fastsatt, kan ikke forbrukeren påberope seg noen rettigheter i forhold til gjennomføringen av den aktuelle bestillingen eller tjenesten / tjenestene før den fastsatte forskuddsbetalingen er utført.

3. Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere til den næringsdrivende om unøyaktigheter i betalingsdata som er gitt eller oppgitt.

4. I tilfelle manglende betaling fra forbrukerens side, har den næringsdrivende rett til, med lovpålagte begrensninger, å belaste forbrukeren rimelige kostnader som forbrukeren ble informert om på forhånd.

Artikkel 14 - Klageprosedyre
1. Den næringsdrivende sørger for en klageprosedyre, som har fått tilstrekkelig omtale, og vil behandle en klage i samsvar med denne klageprosedyren.

2. Klager over utøvelse av kontrakten må sendes til den næringsdrivende uten forsinkelse, i sin helhet og klart definert, etter at forbrukeren har oppdaget manglene.

3. Svar på klager som sendes til den næringsdrivende vil bli gitt innen en periode på 14 dager, beregnet fra mottaksdatoen. Hvis det forventes at en klage vil kreve lengre behandlingstid, vil den næringsdrivende svare innen 14 dager, bekrefte mottakelse og angi når forbrukeren kan forvente et mer omfattende svar.

Artikkel 15 - Immateriell eiendom
Forbrukeren anerkjenner spesielt at alle rettigheter til immateriell eiendom av vist informasjon, kunngjøringer eller andre uttrykk angående produktene og / eller angående nettstedet deponert av Wallbox Discounter, hennes leverandører eller rettighetshavere.

Artikkel 16 - Personopplysninger
Wallbox Discounter vil kun bruke informasjonen fra kjøperen i samsvar med dens personvernregler. Wallbox Discounter overholder derved de aktuelle prisregler og lovgivning.

Artikkel 17 - Gjeldende lov og kvalifisert dommer
På alle tilbud fra Wallbox Discounter, dets avtaler og implementering av, gjelder bare den nederlandske lovgivningen. Gjelder kontrakten for internasjonalt salg av varer (CISG) eksplisitt.

Artikkel 18 - Lenker
Nettstedet til Wallbox Discounter kan bestå av annonser fra tredjeparter eller forbindelser til andre nettsteder. Wallbox Discounter har ingen innflytelse på personvernreglene til disse tredjepartene eller deres nettsteder og er ikke ansvarlig for disse personvernreglene.

Artikkel 19 - Dine rettigheter
Du kan alltid spørre Wallbox Discounter hvilken personlig informasjon som skal brukes. Du kan spørre det via e-post. Du kan også sende spørsmål, forbedringer, komplement eller andre rettelser til Wallbox Discounter via e-post. Hvis du ikke ønsker å motta informasjon om Wallbox Discounter, kan du gi beskjed via e-post. Å sende informasjon med Wallbox Discounter vil bare skje hvis du har gitt opp e-posten din.

Artikkel 20 - Utfyllende eller avvikende vilkår
Utfyllende eller avvikende vilkår i disse generelle vilkårene er kanskje ikke til ulempe for forbrukeren, og de må skrives ned eller registreres på en måte som forbrukeren enkelt kan lagre dem på en bærekraftig databærer.